Správny smer k realizácii projektu

Za niekoľko rokov svojej existencie dokázal Houston
svojím klientom pomôcť pri realizácií takmer sto úspešných projektov
a tak naplnil ich vízie .

Služby, ktoré spoločnosť poskytuje
pre zabezpečenie potrieb klienta.

Monitorovanie nových výziev a informovanie klienta o jeho možnostiach

Vypracovanie a podanie žiadosti

Implementácia projektu

1

Monitorovanie nových výziev

Monitorovanie a pravidelné informovanie klienta o možnostiach podania žiadosti na získanie dotácie podľa jeho potrieb. Priebežné monitorovanie aktuálnych výziev v rámci všetkých dotačných schém.

V prípade výzvy vyhovujúcej potrebám klienta,
spoločnosť realizuje aktivity spočívajúce hlavne v:
 • Spracovaní ideového návrhu
 • Analyzovaní vstupných dokladov poskytnutých klientom
 • Kontrolovaní oprávnenosti navrhovaných aktivít
 • Navrhovaní a aktualizácií podkladov k jednotlivým aktivitám vrátane projektovej dokumentácie
 • Návrhu riešenia spolufinancovania projektu
 • Vypracovaní projektového zámeru


2

Vypracovanie a podanie žiadosti

V tejto fáze prípravy projektu spoločnosť zabezpečí vypracovanie kompletného projektu, projektového spisu, skompletizovanie všetkých povinných príloh a vypracuje potrebné štúdie a analýzy.

Sme presvedčení, že vypracovanie kvalitnej žiadosti na získanie dotácie je hlavným kľúčom k úspechu.

Veľký dôraz sa kladie na ideový návrh, prípravu a aktualizáciu projektovej dokumentácie, kde sa hľadá najkvalitnejšie dostupné riešenie podľa potrieb klienta.

V tejto etape projektu spoločnosť klientovi poskytuje:
 • Vypracovanie žiadosti na získanie dotácie spĺňajúcej všetky požadované kvalitatívne kritéria a štandardy
 • Spracovanie rozpočtu projektu
 • Kompletizáciu a vypracovanie povinných príloh
 • Koordináciu klienta k získaniu podkladov od príslušných úradov
 • Komunikáciu s príslušným riadiacim orgánom (napr. ministerstvom)
 • Kontrolu formálnej správnosti pred podaním žiadosti
 • Podanie žiadosti v súlade s požiadavkami riadiaceho orgánu
 • V prípade potreby asistovanie klientovi pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných koordinátorom projektu


3

Implementácia projektu

Implementácia projektu, príprava a spracovanie formulárov,
vyúčtovania dotácie v súlade s podmienkami a metodikou pre schválený projekt „Finančný manažment“.

Prax ukázala, že implementácia projektu do úspešného konca si vyžaduje aj odbornú realizáciu verejného obstarávania, kvalitné prevedenie realizácie diela a v neposlednom rade profesionálnu prípravu, spracovanie a administráciu vyúčtovania dotácie.

V rámci poskytovaných služieb spoločnosť zabezpečí pre klienta:
 • Kompletný projektový manažment
 • Kontrolu časového, vecného a finančného harmonogramu projektu
 • Kontrolu čerpania rozpočtu projektu
 • Finančný manažment projektu
 • Vypracovanie žiadostí o platbu
 • Kontrolu dodržiavania zmluvných povinností
 • Verejné obstarávanie
 • Zmenové procedúry, ktoré vyplynú pri implementácii projektu

Ste zástupcovia mesta, obce, občianskeho združenia, neziskovej organizácie, s.r.o. , a.s. ?
Chcete požiadať o dotáciu alebo finančnú podporu a máte s tým problém?

Spoločnosť Houston Vám rada poradí.